Handelsbetingelser

Herunder kan du læse mere om de betingelser, som er gældende, når du rejser med Bering Travel. Det er desuden vigtigt, at du grundigt læser alt det materiale du modtager fra os, så du er grundigt sat ind i rejsen inden du rejser.

Når du køber en rejse hos Bering Travel vil du, når vi har modtaget betalingen, få tilsendt en voucher samt en rejsebeskrivelse. I rejsebeskrivelsen noterer vi, hvis du har bedt om ændringer i forhold til rejsen som den er beskrevet i vores andet materiale (website og brochurer). Det vil altid være oplysningerne i den rejsebeskrivelse du får tilsendt sammen med din voucher som gælder.

 

Bestilling

Du kan bestille din rejse online på vores hjemmeside www.beringtravel.com. Ved indtastning af personlige data i bookingformularen, samt indbetaling af depositum og evt. afbestillingsforsikring med kreditkort, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail med link og password til din personlige side ”Min Rejse” på www.beringtravel.com. Den først angivne person ved booking betragtes som den kunde, hvortil al korrespondance vedrørende rejsen vil ske.

Ved skriftlig eller mundtlig bekræftelse af modtaget tilbud, fx ved at sende bestillingsoplysninger via mail eller over telefon anses rejsen for bestilt og du hæfter herefter for den bestilte rejse - såfremt rejsen kan bekræftes.

Alle relevante rejsedokumenter så som faktura, vouchers/rejsebevis, turbeskrivelse, praktiske oplysninger etc. kan findes på ”min rejse” på beringtravel.com. BEMÆRK: DU SKAL SELV PRINTE DINE REJSEDOKUMENTER OG MEDBRINGE DEM PÅ REJSEN.

Bering Travel forbeholder sig ret til at fratræde aftalen, hvis rejsearrangementet ikke kan bekræftes af vores leverandører. Kunden vil blive informeret hurtigst muligt, og vil modtage en E-mail så snart bookingen er endeligt bekræftet.

Kan turen ikke bekræftes af leverandøren, vil indbetalinger straks blive refunderet til kunden.

 

Indrejsekrav

Grundet COVID-19 kræver flere lande i EU et coronapas, ligesom langt størstedelen af vores rejsemål også kræver, at man har udfyldt en indrejseformular inden afrejse. Du finder mere information på vores eller Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er dit ansvar som rejsende at leve op til de krav, som dit rejsemål kræver, og Bering Travel kan som rejsebureau ikke stilles til ansvar for manglende dokumenter, test mv.

 

Aflysning

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat grupperejse kan Bering Travel aflyse den indtil 30 dage før afrejse (dog forsøger vi altid at give besked senest 45 dage før afrejsen). Når du bestiller tilbud på en grupperejse vil du få besked om, hvor mange deltagere der skal til før rejsen afholdes.
En rejse kan ligeledes aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som vi og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har du intet krav på erstatning ud over refundering af rejsens pris. Vi vil dog altid forsøge at tilbyde dig et alternativ den aflyste rejse.

 

Afbestilling

Følgende betingelser er gældende, hvis du skulle være i den uheldige situation, at måtte aflyse din rejse med Bering Travel.

Betingelserne er først gældende fra det tidspunkt du enten mundtligt eller skriftligt har accepteret et tilbud eller indbetalt på baggrund af en modtaget faktura.

Ved afbestilling mere end 60 dage inden afrejse: Rejsens pris, fratrukket depositum, refunderes. (pris for evt. flybillet og direkte omkostninger til hotel og eventudbyder refunderes ikke)
Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage inden afrejse: 50% af rejsens pris, fratrukket depositum, refunderes. (pris for evt. flybillet og direkte omkostninger til hotel og eventudbyder refunderes ikke)
Ved afbestilling senere end 30 dage inden afrejse: Rejsens pris refunderes ikke.

Vi har en række rejser, som falder udenfor ovenstående afbestillingsbetingelser og frit kan afbestilles indtil 35 dage inden ankomst. Se listen over rejser her. Bemærk, at den frie afbestilling ikke inkluderer eventuelt inkluderede flyrejser.

Bering Travel anbefaler altid, at du tegner en afbestillingsforsikring. Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerrejse, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Denne vurdering foretages altid med hensyntagen til officielle objektive udmeldinger fra fx udenrigsministeriet. Din ret til at vederlagsfrit afbestille rejsen bortfalder, hvis du ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt. Afbestiller du alligevel træder Bering Travels almindelige afbestillingsregler i kraft, hvilket betyder, at der som oftest ikke er noget at refundere.Afbrydelse af rejse

Såfremt kunden af forskellige årsager afbryder en rejse, vil der ikke ske tilbagebetaling af ikke-benyttede ydelser (som fx hotelnætter, bagagetransport, halv pension etc.). Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med hotel, transport og andre ting i forbindelse med afbrydelse bæres af kunden selv.

 

Afbestillingsforsikring

Når du booker en rejse hos Bering Travel kan du tilkøbe en afbestillingsforsikring. Denne koster 8% af rejsens pris. Du kan læse mere om afbestillingsforsikring hos Gouda Rejseforsikring ved at trykke her.

 

Ændringer

Ønsker du at ændre rejsedatoerne for din rejse vil vi forsøge at efterkomme dit ønske så vidt det er muligt. Alle flybilletter, der indgår i pakkerejser kan ikke ændres, når de er bestilt og betalt. Den del af pakkerejsens pris, der udgøres af flybilletten vil derfor gå tabt, hvis en pakkerejse ønskes ændret efter betaling.
Ændring af rejsedatoer koster derudover 350kr plus evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement ect.

 

Betaling

Rejser uden flybillet Når du har accepteret et tilbud og modtager fakturaen indbetaler du beløbet på vores bankkonto inden den angivne frist. Modtager vi ikke pengene inden "betales senest datoen" på fakturaen anser vi rejsen for annulleret og din booking slettes.

Rejser med flybillet Når du accepterer et tilbud på en rejse, hvor flybillet er inkluderet (købt via os), så skal depositum og flyrejse betales senest 24 timer efter du har modtaget fakturaen. Betales rejsen ikke inden dette tidspunkt kan vi ikke garantere, at flybillettens pris er den samme som i det tilbud, du har modtaget.

Depositum Når du bestiller en rejse mere end 30 dage før afrejsedatoen skal der betales depositum til Bering Travel. Depositummet er normalt 20% af rejsens samlede pris. Ved specielle ønsker til rejsen, opkræves typisk et højere depositum. Hvis du har bestilt en rejse inkl. flybillet, vil du skulle betale flybillettens pris plus 20% af landarrangementets pris

 

Flybilletter

Såfremt du udover den anførte rejserute har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbeviset. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/faktura. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit for - og efternavn(e) på deltagerbeviset og især på alle billetter stemmer overens med dit for - og efternavn i dit pas. Mellemnavne må ikke benyttes som efternavne, og kan helt udelades i flybilletten. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem for - og efternavn(e) i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

 

Krav til rejsende

Det er dit ansvar at sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder fra indrejse datoen) og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer, og at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider. At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

 

Prisændringer

Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger kr. 100. Valutaændringer på mere end + 5% eller - 10% i forhold til prislistens udgivelsesdag. Prisændringen vil alene omfatte omkostninger vedrørende landarrangement. Generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

 

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Bering Travel straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.

Bering Travel yder ikke kompensation for vandredage, cykeldage eller andre aktiviteter, der ikke kan gennemføres, som de står beskrevet i turens rejseplan, når dette sker som konsekvens af dårligt vejr eller andre vejrmæssige forhold.
Dette gælder også ved pludseligt opståede situationer som følge af dårligt vejr – herunder f.eks. jordskred.
I de tilfælde hvor vejrmæssige forhold nødvendiggør transport, der ikke er beskrevet som en del af rejseprogrammet, afholder Bering Travel ikke udgiften herfor.

 

Pas, visum, vaccinationer

Kontakt det pågældende lands ambassade for oplysning ang. visum. Udenlandske statsborgere bør søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureau.
Kontakt venligst jeres læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer.

 

Agentforbehold

Bering Travel optræder udelukkende som agent ved enkelte rejser og produkter, f.eks. cykling og vandring på egen hånd, flybilletter uden ophold, flodbåde, krydstogt og flere. Det vil fremgå tydeligt i aftalegrundlaget fra rejsearrangøren om der er tale om et agentforbehold. Ved produkter hvor rejsearrangøren optræder som agent, vil den pågældende leverandørs rejsebetingelser og handelsbetingelser være gældende sideløbende med rejsearrangørens betingelser. Der vil altid være henført til leverandørens betingelser i aftalegrundlaget.

 

Prisgaranti

Vi forsøger altid at være billigst, når vi prissætter vores rejser. Når vi skriver, at der er prisgaranti på en rejse, så betyder det, at der. så vidt vi ved, ikke findes en rejsebureau i Danmark, som tilbyder rejsen billigere end os. Hvis du kan finde den samme rejse hos et andet dansk rejsebureau, så vil vi som minimum matche prisen. Prisgarantien gælder for landarrangementet (altså hotellet og aktiviteten), ikke flybilletter. Prisgaranti gælder kun på rejser, hvor det står beskrevet på rejsebeskrivelsen.

Med forbehold for trykfejl i program/prisliste.

Friluftsland
Rejsegarantifonden
Adventure Travel Trade
 
Gouda Rejseforsikring
;

Kontakt os

Vi er til rådighed alle hverdage fra kl. 09 - 16

Tlf. +45 71 99 65 50

Eller skriv til os på:

[email protected]

Tryghed på rejsen

Berings Tryghedspakke

Følg os

 

;

×Modtag vores Nyhedsbrev

Vi sender nyheder om rejser, konkurrencer og gode tips

Kontakt os ×

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Telefon: 71 99 65 50
Mail: [email protected]

Se åbningtider